KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE

INFORMACE O KOSTELE PRŮBĚŽNĚ DOPLŇUJEME

Přílezy jsou ves ulicovitého typu, v pramenech uváděná od r. 1354. Na hřbitově uprostřed obce stojí kostel sv. Bartoloměje, původně pozdně románský z 2. čtvrti 13. století.

Kostel cisterciáckého typu se zachovanou dispozicí, obvodovým zdivem a sakristií. Kostel barokně přestavěn v 18. století. Jednolodní, obdélníkovitý, s obdélníkovitým presbytářem s taktéž obdélníkovou sakristií po severní straně. Vnějšek je nečleněný, v závěrové stěně presbytáře, úzké, mírně hrotité románské okno v oboustranné špaletě. V lodi jsou vysoká, polokruhovitě zakončená okna. Portál kostela v západní fasádě kostela polokruhovitý, zakončený na valbové střeše hranolovitou zvonicí s cibulovitou střechou. Tato zvonice již dnes neexistuje, pravděpodobně byla stržena při opravách střechy v sedmdesátých letech 20. století.

Presbytář plochostropý, stěny jsou členěny lizénami. Nad sakristií barokní oratoř.

Podle autora knihy Umělecké památky Čech patřil do zařízení kostela hlavní oltář z 2. poloviny 18. století, portálový, sloupový s bádenským a saským znakem na vyřezávaných křídlech s obrazem sv. Bartoloměje a kopií obrazu Panny Marie Pomocné v nástavci. V lodi velká žulová nádoba (křtitelnice) datovaná do roku 1800. Dále byl v interiéru kostela obraz sv. Jana Nepomuckého a sv. Anny vyučující Pannu Marii z 2. poloviny 19. století. V sakristii byl dřevěný krucifix z 18. století s N. Trojicí ve vrcholu a několik lidových sošek z 19. století.

Před kostelem se nachází boží muka signovaná do roku 1828 se sloupem na podstavci, kovaný kříž, který tu původně stál byl nahrazen r. 1903 křížem litým.


O kostele z Gnirsovi topografie Tepelska (A. Gnirs: Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in den Bezirken Tepl und Marienbad, Brno 1932, S. 310-312)

Archiválie: Zemské desky v Čechách mezi lety 1532 až 1535 (Bernau, Dokument 532), zápis pod názvem "das dorpf Priles" (česky "vesnice Přílezy") - účetní kniha kostela, přílezského kostela svatého Bartoloměje z let 1846 až 1869 "Kirchenrechnung bey der Pröleser Filialkirche ad sanctum Bartholomaeum" 1778 až 1806 (Bečov nad Teplou, zámecký archiv).

Literatura: P. Oswald Mannl, Premonstrát pražské arcidiecéze podle potvrzovacích knih, 13 f. (G.-Program Plzeň 1903).

PŘÍLEZY patří k západním farnostem patřícím ke kanovnickému klášteru v Milevsku (Monasterium Milocense) ležícím v arcidiákonu v Žatci. V roce 1354 byl potvrzen jako farář v Přílezech a k tomu náležícímu kostelu v Útvině fráter Henricus jakožto následovník frátera Nicolause. Samotná ves Přílezy tvořila od vybudování probošství v Toužimi patřícího k Milevsku část toužimského panství.

KOSTEL SVATÉHO BARTOLOMĚJE Ve středověku působily Přílezy až do druhé poloviny XIV. století jako vesnice s kostelem s vlastním farním sídlem, které brzy na to přešlo na Útvinu. V té době také vznikla dnešní, od XVIII. století v barokním rouchu zahalená budova kostela. Pro vytvoření jejího původního půdorysu (obr. 269) je charakteristický čtvercový oltář, který je oddělený od jednoloďové budovy kostela s půlkruhovým vítězným obloukem. K středověkému stylu klenutých oblouků náleží také z opracovaných kamenů vytvořený dveřní portál, stejně jako portál chrámové lodi a zvláště pak drobné světlíky na zadní stěně oltáře. V XVIII. století byla do interiéru kostela vnesena barokní architektura prostřednictvím slepých pilířů a oblouků. Ze stejné doby pochází HLAVNÍ OLTÁŘ. Typickým pro něj je barokní záchvěv patrný ze vzoru na portálu se štíty na lemujících sloupech a s atikou. Oltářní obraz představuje hlavní svaté, nahoře na nástavci je umístěn obraz Panny Marie. Bohatě zdobená křídla oltáře nesou na památku knížecího patrona erby rodů Saska a Bádenska (obr. 270).

Klenutá SAKRISTIE se svou malou brankou ve stylu klenutých oblouků náleží také ještě ke starým budovám kostela. Naopak z doby baroka pochází malá empora a přístavba schodiště.

Velká KROPENKA v lodi kostela je jednoduchou kamenickou prací z roku 1800. Rok stejně jako monogram Ježíše Krista je připevněn na přední stěně.

Co se mladší architektonické historie kostela Sv. Bartoloměje týče, jsou k dispozici pouze následující záznamy v účetní knize kostela z let 1778 až 1806:

Podle účtu z 9. prosince 1780 od tachovského výrobce varhan Franze Garttnera za zhotovení varhan 35 zlatých předem.

1781 toužimskému stolaři Johannu Pachenbergerovi za novou skříň do sakristie 28 zlatých

Zámečníku Melchioru Bittermanovi v Toužimi před okováním skříně do sakristie pak bude zaplaceno 31 zlatých 18 krejcarů.

1782 tachovskému výrobci varhan Vincentu Garttnerovi 4 zlaté.

HŘBITOV obklopený starou, kamennou zdí, si ještě zachoval na jihovýchodě svůj karner - barokní, klenutou stavbu z XVIII. století.

POMNÍKY. Na náměstí před kostelem stojí v seskupení boží muka a kříž. Boží muka (obr. 271) tvoří vysoký žulový sloup s hlavicí určenou pro vyobrazení jednotlivých zastavení křížové cesty. Na jejich vytvoření upozorňuje na podstavci uvedený rok 1828 a monogram G K. Na sousedícím pomníku je nápis nečitelný. Renovace původního kovaného kříže proběhla v roce 1903.